Regulamin warsztatów ukulele i emisji głosu

 

1. Organizatorem kursu jest szkoła muzyczna NAUKA GRY JĘDRZEJ FECEK
w Przeźmierowie.
2. Prowadzącymi warsztaty są nauczyciele szkoły muzycznej Nauka Gry na Gitarze
Jędrzej Fecek
3. Kurs jest organizowany w pomieszczeniach budynku Wielkopolskiego Muzeum
Niepodległości „Schron” Smochowice – ul. Słupska 62 Poznań.
4. Celem kursu jest nabycie podstawowych umiejętności gry na Ukulele.
5. Warsztaty odbędą się w czasie wakacji letnich 2020 w następujących terminach:
29.06 – 03.07 
06.07 – 10.07 
13.07 – 17.07
20.07 – 24.07
27.07 – 31.07
03.08 – 07.08
10.08 – 14.08
6. Rodzice osób nieletnich są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do ośrodka
i z powrotem po skończonych zajęciach.
7. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
oraz uiszczenie całej opłaty najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
8. W przypadku samodzielnego powrotu osoby nieletniej do domu rodzice są
zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.
9. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby od 10 roku życia.
10. Warsztaty odbywają się w grupach od 3 do 7 osób.
11. W przypadku większej ilości osób są tworzone dwie grupy, które mają różne godziny
zajęć i są dobrane pod względem wieku i poziomu możliwości manualno –
muzycznych
12. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
13. Warsztaty zostaną rozpoczęte w przypadku zgłoszenie się minimum 3 osób na grupę.
Kiedy liczba ta nie zostanie osiągnięta, organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania warsztatów. W takiej sytuacji osobom, które uiścili już opłatę, zwracana
jest ona w całości.
14. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas
warsztatów oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonane przez
innych uczestników.
15. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika warsztatów jego
Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
16. Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł za kurs. ( 250 w przypadku wypożyczenia
instrumentu)
17. Na wyraźne życzenie uczestnika kursu, zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym
organizator za dodatkową opłatą ( 50 zł) zapewnia uczestnikowi instrument na czas
trwania kursu, który po podpisaniu oddzielnej umowy uczestnik może zabrać ze sobą
do domu.
18. W przypadku uiszczenia całej opłaty do końca czerwca 2020 roku organizator udziela
uczestnikowi 10% zniżki.
19. Uczestnik kursu lub jego Rodzic / Opiekun prawny jest zobowiązany dokonać wpłaty
zaliczki w wysokości 50 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę
uczestników do 4 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
20. Należy dokonać pozostałej wpłaty za turnus najpóźniej na tydzień przed jego
rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
21. W przypadku rezygnacji z warsztatów w terminie dłuższym niż 7 dni przed datą ich
rozpoczęcia, organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów
manipulacyjnych w wysokości
1. 50 zł – cała kwota za kurs
2. 25 zł w przypadku zaliczki
22. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem lub
w czasie trwania warsztatów, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania
warsztatów z winy leżącej po stronie uczestnika np.: dobrowolne nieskorzystanie
z części lub całości imprezy, nieprzestrzeganie regulaminu warsztatów.