Loading...

Półkolonie Lato 2021 – regulamin

 

 1. Półkolonie organizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanego dalej rozporządzeniem (Dz. U 2016, poz.452).
 2. Kierownik oraz wychowawcy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu.
 3. Organizatorem półkolonii jest szkoła muzyczna NAUKA GRY JĘDRZEJ FECEK w Przeźmierowie.
 4. Półkolonie organizowane są na terenie szkoły podstawowej AKADEMIA PITAGORASA ul. Platynowa 1,  62-081 Baranowo.
 5. Celem półkolonii jest nabycie szerokich kompetencji społecznych i artystycznych oraz zapewnienie wypoczynku w formie kulturalno-rekreacyjnej młodzieży w okresie letnich wakacji. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych opiekunów, muzyków i plastyków. W programie oprócz typowych zajęć sportowych i artystycznych przewidziano gry i zabawy zespołowe.
 6. Półkolonie odbędą się w czterech turnusach: turnus I – muzyczny – od 12 do 16 lipca 2021, turnus II – plastyczny – od 19 do 23 lipca 2021, turnus III – filmowy – od 26 do 30 lipca 2021, turnus III – konstruktorski – od 26 do 30 lipca 2021
 7. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 15 (w razie potrzeby możliwość utworzenia świetlicy od godziny 8:00 do godziny 16:00).
 8. Z uwagi na restrykcje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Polsce zajęcia różnych grup rozpoczynają się i kończą w przesunięciu 15 minut (8:45, 9:00, 9:15)
 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci do godziny 15.30. W przypadku spóźnienia naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 15 zł za każde rozpoczęte 15 minut.
 10. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do ośrodka i z powrotem po skończonych zajęciach.
 11. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach artystycznych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie całej opłaty najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.
 12. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
 13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.
 14. W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci od pierwszej do czwartej klasy szkoły podstawowej.
 15. Uczestnicy są podzieleni na grupy maksymalnie dwunastoosobowe.
 16. Liczba dzieci jest ograniczona i wynosi 40 osób na każdy turnus.
 17. O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zgłoszeń.
 18. Turnus półkolonii zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia minimum 20 uczestników. Kiedy liczba ta nie zostanie osiągnięta, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii. W takiej sytuacji rodzicom, którzy uiścili już opłatę, zwracana jest ona w całości.
 19. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonane przez innych uczestników. Zachęcamy, aby nie przynosić na półkolonie cennych przedmiotów, np.: telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itd.
 20. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich zorganizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii. Dzieci mają zakaz opuszczania budynku, w którym odbywa się wypoczynek, bez zgody i wiedzy opiekuna.
 21. W razie niesubordynacji uczestnika półkolonii przejawiającej się w takich zachowaniach jak np. niestosowanie się do poleceń opiekunów, używanie wulgaryzmów itp. może on zostać skreślony z listy uczestników półkolonii, po wcześniejszej rozmowie z Opiekunami, bez zwrotu kosztów. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
 22. Koszt uczestnictwa wynosi 650 zł turnus.
 23. W przypadku zgłoszenia i zapłacenia za cały turnus do  dnia 23.05.2020 cena za turnus wynosi 550 zł.
 24. Rodzic / Opiekun prawny jest zobowiązany dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników do 5 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 25. Należy dokonać pozostałej wpłaty za turnus najpóźniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
 26. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą jej rozpoczęcia, organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem lub w czasie trwania półkolonii, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii z winy leżącej po stronie uczestnika np.: dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii.
 27. Organizator zapewnia obiad w ciągu zajęć
 28. Drugie śniadanie uczestnicy przynoszą z domu.
 29. W przypadku, gdy dziecko z powodów zdrowotnych nie może jeść posiłków przygotowanych dla uczestników półkolonii, rodzic/opiekun ma obowiązek zapewnić mu inny posiłek. W takim przypadku cena półkolonii jest pomniejszona o koszt wyżywienia dziecka.
 30. Rodzic ma obowiązek zapewnienia dziecku maseczki ochronnej każdego dnia półkolonii
 31. Dzieci przebywają tylko w swoich grupach
 32.  Uczestnicy i kadra mają codziennie mierzoną temperaturę
 33. W przypadku wystąpienia objawów choroby u dziecka, zostanie natychmiast odizolowane od grupy i odebrane przez opiekuna
 34. Organizator nie zwraca opłaty za półkolonie w przypadku choroby uczestnika, lub zamknięcia grupy z uwagi na zakażenie wirusem covid
 35. Poza salą przeznaczoną dla danej grupy uczestnicy i kadra mają obowiązek przebywać w maseczce zasłaniającej usta i nos
 36. Dzieci są przyprowadzane i odbierane o ustalonych godzinach przez jednego opiekuna (różnica 15 minut pomiędzy grupami)
 37. Opiekunowie zobowiązani są do przebywania w maseczce zasłaniającej usta i nos na terenie szkoły
 38. Promocja „PRZEKAŻ SWÓJ KOD” – każdy uczestnik ma możliwość wielokrotnego przekazania unikalnego kodu rabatowego na półkolonie. Po rejestracji nowej osoby z użyciem tego kodu naliczana jest zniżka 50 zł dla osoby udostępniającej oraz wykorzystującej kod rabatowy.
  Promocja obwiązuje do 31.05.2021, po zakończeniu promocji w ciągu 5 dni roboczych zostaną zwrócone na konto wszystkie naliczone rabaty.
 39. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, zwłaszcza w sytuacjach, gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora.
 40. W sytuacji wypadku dziecka podczas zajęć półkolonijnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadku w szkołach i placówkach publicznych.