Loading...

Regulamin półkolonii „Archipelag Twórców” – lato 2019

 1. Półkolonie organizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanego dalej rozporządzeniem (Dz. U 2016, poz.452).
 2. Kierownik oraz wychowawcy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu.
 3. Organizatorem półkolonii jest szkoła muzyczna NAUKA GRY JĘDRZEJ FECEK w Przeźmierowie.
 4. Półkolonie organizowane są w Domu Kultury „Schron” Smochowice – ul. Słupska 62 Poznań.
 5. Celem półkolonii jest nabycie szerokich kompetencji społecznych i artystycznych oraz zapewnienie wypoczynku w formie kulturalno-rekreacyjnej młodzieży w okresie letnich wakacji. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych opiekunów i muzyków. W programie oprócz typowych zajęć sportowych i artystycznych przewidziano gry i zabawy zespołowe, wyjazd do kina, zwiedzanie teatru oraz gry terenowe.
 6. Półkolonie odbędą się w dwóch turnusach: I turnus: 22 – 27.07.2019, II turnus: 05 – 10.08.2019 r.
 7. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 (możliwe jest odpłatne przedłużenie czasu opieki nad dzieckiem).
 8. Podczas ostatniego dnia półkolonii (sobota) rodzice uczestników są zaproszeni do wspólnych zabaw oraz podsumowania półkolonii.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci do godziny 17.15. W przypadku spóźnienia naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 15 zł za każde rozpoczęte 15 minut.
 10. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do ośrodka i z powrotem po skończonych zajęciach.
 11. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach artystycznych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie całej opłaty najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.
 12. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
 13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.
 14. W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
 15. Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy wiekowe: 4 – 8 lat i 8 – 12 lat.
 16. Liczba dzieci jest ograniczona i wynosi 50 osób na każdy turnus.
 17. O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zgłoszeń.
 18. Turnus półkolonii zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia minimum 15 uczestników. Kiedy liczba ta nie zostanie osiągnięta, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii. W takiej sytuacji rodzicom, którzy uiścili już opłatę, zwracana jest ona w całości.
 19. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonane przez innych uczestników. Zachęcamy, aby nie przynosić na półkolonie cennych przedmiotów, np.: telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itd.
 20. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich zorganizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii. Dzieci mają zakaz opuszczania budynku, w którym odbywa się wypoczynek, bez zgody i wiedzy opiekuna.
 21. W razie niesubordynacji uczestnika półkolonii przejawiającej się w takich zachowaniach jak np. niestosowanie się do poleceń opiekunów, używanie wulgaryzmów itp. może on zostać skreślony z listy uczestników półkolonii, po wcześniejszej rozmowie z Opiekunami, bez zwrotu kosztów. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
 22. Koszt uczestnictwa wynosi 550 zł za turnus.
 23. W przypadku wpisania kodu rabatowego w formularzu do 31.05.2019 cena za turnus wynosi 500 zł.
 24. Rodzic / Opiekun prawny jest zobowiązany dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników do 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 25. Należy dokonać pozostałej wpłaty za turnus najpóźniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
 26. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą jej rozpoczęcia, organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem lub w czasie trwania półkolonii, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii z winy leżącej po stronie uczestnika np.: dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii.
 27. Organizator zapewnia dwa posiłki w ciągu zajęć – obiad i podwieczorek
 28. Drugie śniadanie dzieci przynoszą z domu.
 29. W przypadku, gdy dziecko z powodów zdrowotnych nie może jeść posiłków przygotowanych dla uczestników półkolonii, rodzic/opiekun ma obowiązek zapewnić mu inny posiłek. W takim przypadku cena półkolonii jest pomniejszona o koszt wyżywienia dziecka.
 30. Organizator zapewnia transport oraz zakup biletów do obiektów przewidzianych w programie obozu.
 31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, zwłaszcza w sytuacjach, gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora.
 32. W sytuacji wypadku dziecka podczas zajęć półkolonijnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadku w szkołach i placówkach publicznych.